• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 231 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวทิพวรรณ นิเวศพงศ์วาณิชย์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2
•
นายทักษิณ โสภาปิยะ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
3
•
นางสาวกรรณิการ์ ดีบุรี • ครูพิเศษ แผนกวิชาโลหะการ
4
•
นายอุดมศักดิ์ มีสุข • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
•
นางภาวนา สุดา • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• 12 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
•
นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
7
•
นางสาวพิชญาณี กลั่นจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
8
•
นายเอกชัย แสนเย็น • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
9
•
นางระวีวรรณ ดวงหิรัญ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10
•
นางสาวพิชญาณันท์ กลั่นจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
11
•
นายเสมอศักดิ์ สุดา • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
12
•
นางสาวนิสารัตน์ วงษ์เหล็ก • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
13
•
นายสุรชัย บุญโสภณ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
14
•
นางดรัลรัตน์ ภิรมกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15
•
นายระวีวงศ์ เชื้อบุญจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
16
•
นายวิโรจน์ สิงห์มณี • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
17
•
นายนเรศ สว่างจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
18
•
นางจำรูญ ปิ่นวิเศษ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
19
•
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณบุตร • ครูพิเศษ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
20
•
นายจีรยุทธ กลีบบัว • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาโลหะการ
21
•
นางจินตนา ยอดน้ำคำ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22
•
นายศุภกฤษ กิ่งไทร • ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
23
•
นางสาวณัฐปภัสร์ เฮ้าเดชไพบูลย์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
24
•
นายสุภาพ เดชคำภู • ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
25
•
นายอนุรักษ์ อุนะพำนัก • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
26
•
นางสาวนิภาวรรณ ทากข้าศึก • ครูพิเศษ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
27
•
นางสาวดลนภา ปลั่งกลาง • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
28
•
นางนวพร ตุงใย • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
29
•
นางสาวชนิดา วงษ์ชุน • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
30
•
นางสาวธนาภรณ์ ไตรเดช • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
31
•
นางฐานุตรา จันทรเกตุ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32
•
นายฤทธิชัย สุวรรณโชติ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
33
•
ณัฐธิดา มาลา • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
34
•
น.ส.ประภัสสร มิ่งสมร • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
35
•
นางสาวสุปรียา ยอดโต • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
36
•
นายชูชาติ จุลพันธ์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาเครื่องมือกล
37
•
นางฐิติยาพร พรหมศรี • ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
38
•
นางสาวนลินี เขตรเขื่อน • ครูพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39
•
นายวิชาญ ยอดน้ำคำ • ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
40
•
นางถนอมจิตต์ ลาโม้ • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41
•
นางสาวทิวาพร เจยุรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
42
นายศิริวัฒน์ บัวภา • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
43
•
นายสิทธิชัย ฟองจามร • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
44
•
นางสาวสวคนธ์ มั่งชู • ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
45
•
นายดำรงศักดิ์ กระเทศ • ครูพิเศษ แผนกวิชาเครื่องมือกล
46
•
นางสาวกนกกาญจน์ ภู่ระย้า • ครูพิเศษ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
47
•
นายรวิชญ์ สิทธิปัญญา • ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
48
•
นางลัดดา ทิพย์ศรี • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
49
•
นางณัชชา ม่วงวิจิตร • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
50
•
นายสมโชค คำพุ่ม • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
51
•
นายวันชัย ชูเชื้อ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
52
•
นางสาวทิพวรรณ คำดี • ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
53
•
นายวิโรจน์ อยู่เล่ห์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
54
•
นางสาวใจกานต์ วิชชุไตรภพ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
55
•
นายสิทธิชัย กมลชัยพิสิฐ • ครูพิเศษ แผนกวิชาเครื่องกล
56
•
นางสาวขนิษฐา สีมาเกิด • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
57
•
นางวัชราพร ศรีใส • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
58
•
นางสุรภา ธนูศร • ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
59
•
นายปริญ สุทธิโชคธนากร • ครูพิเศษ แผนกวิชาเครื่องกล
60
•
นายสมควร นวมศิริ • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
61
•
นางสาวขวัญเรือน โนนพิมาย • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
62
•
นายนัฐพล เดชพิทักษ์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
63
•
นายอนุชา ศรีธรรมมา • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
64
•
นายวิรัช เพียรธัญการ • ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
65
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
66
MS.SNEHA SUBBA • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
67
น.ส. นิศาชล ปทุมรัตน์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
68
น.ส.กัญญาณัฐ อุนะพำนัก • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
69
น.ส.จินัฎฐา หาจันทร์ • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
70
น.ส.ดลนภา ปลั่งกลาง • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
71
น.ส.นิตยา ดกกลาง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72
น.ส.ปานทิพย์ พ่วงกัน • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
73
น.ส.พัชรฤกร กรศักดิ์ธนา • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
74
น.ส.ระวิพรขนิษฐ์ สนิทพ่วง • ครูพิเศษ แผนกวิชาเครื่องมือกล
75
น.ส.รัฐระพี ยุทธวิธี • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
76
น.ส.วนิดา แสงอาทิตย์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
77
น.ส.ศิรประภา ผ่องพรรณ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
78
น.ส.สมพร คำแฝง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
79
นางใกล้รุ่ง ขวัญอ่อน • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
80
นางเขมรัสมิ์ จำปาเงิน • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
81
นางณัฏฐ์พัชร์ เรืองกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
82
นางทิพย์วรรณ ทองคำ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
83
นางธนภัสสร บุญน้อม • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
84
นางธนวรรณ กันตาภิรมย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
85
นางธาริณี จาริต • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
86
นางนงนุช เดชพิทักษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
87
นางนพพรรณ จาเลิศ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
88
นางบุญสม เวชกรรม • ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
89
นางประคอง ศรีแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
90
นางปิ่นรัตน์ สังข์บัวแก้ว • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
91
นางมรกต ทองอยู่ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
92
นางรัชนีกร ชูระหงษ์ • ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
93
นางวีนา ยอดทอง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
94
นางแว่นฟ้า จันทรที • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
95
นางศรัญญา โม้ทอง • ครูพิเศษ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
96
นางสายหยุด สุวรรณวงกต • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
97
นางสาวกนกวรรณ คู่สวัสดิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
98
นางสาวจิดาภา ดวงแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกล
99
นางสาวจิรนันท์ พันโท • ครูพิเศษ แผนกวิชาก่อสร้าง
100
นางสาวฐิติกานต์ ปิ่นวิเศษ • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี